Zasady i Warunki

1. DOSTAWA I ODBIÓR

Najemca otrzymał pojazd zgodnie z prawem Czarnogóry „O bezpieczeństwie ruchu drogowego”, które sprawdził i stwierdził, że jest w odpowiednim stanie i nadaje się do celów wynajmu. Najemca ma obowiązek zwrócić pojazd oraz wszystkie dokumenty, narzędzia i akcesoria znajdujące się w nieruchomości BOKA CAR w takim stanie, w jakim je otrzymał. Pojazd należy zwrócić w miejscu i terminie wyznaczonym w niniejszej umowie. BOKA CAR dopuszcza spóźnienie Najemcy do 29 minut w stosunku do wyznaczonej w umowie godziny powrotu. Po upływie 29 minut najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 15 € za każde 30 minut opóźnienia, ale maksymalnie do wysokości dziennej ceny czynszu. Jeżeli Najemca nie jest w stanie zwrócić pojazdu w ustalonym terminie, terminie i miejscu, musi powiadomić telefonicznie BOKA CAR co najmniej 1 godzinę wcześniej. BOKA CAR zastrzega sobie prawo do przejęcia i korzystania z pojazdu w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez zgody Najemcy, jeśli BOKA CAR uzna, że istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty pojazdu, a także ryzyko nieotrzymania opłaty za wynajem. BOKA CAR ma prawo w powyższym przypadku do przejęcia i korzystania z pojazdu, jeżeli był on używany lub jest używany z naruszeniem niniejszej umowy lub po upływie wyznaczonego okresu najmu.

 

2. SZKODY, KRADZIEŻ

Najemca ma obowiązek zrekompensować BOKA CAR w przypadku kradzieży, utraty lub uszkodzenia pojazdu oraz osób trzecich, a także utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek dokumentów i wyposażenia samochodu poniesionych przez BOKA CAR.

Dokładniej:

a) Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które wyrządził w pojeździe lub innym osobom, w przypadku naruszenia warunków korzystania z wynajmu lub w przypadku, gdy jechał tym pojazdem w sposób niezgodny z prawem lub z naruszeniem Czarnogórskiego Kodeksu Jazdy niezależnie od wszelkich opcjonalnych akceptowane dodatkowe ubezpieczenie;

b) Najemca ponosi częściową odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe lub w przypadku kradzieży do wysokości wpłaconej kaucji/franczyzy, która stanowi minimalną opłatę za szkody lub odszkodowanie za kradzież. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, utratę lub kradzież, jeśli nie korzystał z pojazdu zgodnie z warunkami niniejszej umowy, a w szczególności art. 4 tej umowy;

c) Najemca m.in. ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia przedniej szyby, kół i opon oraz dolnej części pojazdu, za wyjątkiem sytuacji, gdy zamówił i opłacił ubezpieczenie Super Kasko (SCDW);

d) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia wnętrza pojazdu;

e) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę wyposażenia stałego i dodatkowego oraz za zamówione przez siebie dodatki takie jak apteczka, fotelik dziecięcy, nawigacja GPS itp.;

f) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę kluczyka do pojazdu i wyraża zgodę na pokrycie kosztów zamówienia nowego klucza u lokalnego oficjalnego dystrybutora samochodu oraz ewentualnych wydatków związanych z utratą klucza, takich jak wymiana zamka, zmiana komputera itp.;

g) Najemca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku utraty jakichkolwiek dokumentów pojazdu. Dokumentami pojazdu są: paszport samochodu, karta techniczna (biała), zielona karta, ubezpieczenie obowiązkowe, ubezpieczenie pasażera oraz protokół wypadku.

 

3. OPŁATY

Najemca pokryje przed podpisaniem umowy następujące wydatki, chyba że w korespondencji urzędowej ustalono inaczej:

a) stała opłata dzienna za cały okres najmu

b) kaucja/franczyza od 100€ do 500€ (w zależności od klasy samochodu i według oficjalnej BOKA CAR, listy opłat dodatkowych), którą BOKA CAR przechowuje do końca umowy najmu i zwrotu pojazdu i która ma obowiązek zwrócić Najemcy jeśli pojazd zostanie zwrócony w takim samym stanie, w jakim został odebrany, wraz z całym wyposażeniem dodatkowym, dodatkami i dokumentacją.

c) cena za kilometr z oficjalnego cennika BOKA CAR w przypadku przekroczenia limitu kilometrów wynoszącego 200 kilometrów, który obowiązuje szczególnie w przypadku wynajmu jednodniowego. W przypadku wynajmu na dłużej niż 24 godziny nie ma limitu kilometrów. Liczbę przejechanych kilometrów oblicza się według wskazań licznika kilometrów na początku (przy odbiorze) i na końcu okresu najmu (po zwrocie);

d) Standardowe ubezpieczenie KASKO (CDW), ubezpieczenie od kradzieży (TPC) i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażera (PAC) są zawsze wliczone w cenę wynajmu i obowiązują tylko na terytorium Czarnogóry. Najemca zapłaci na życzenie super KASKO (SCDW) (ubezpieczenie obejmujące opony, szybę przednią i wady pojazdu, którego nie obejmuje standardowe ubezpieczenie KASKO (CDW)) oraz ubezpieczenie transgraniczne. Ubezpieczenie Super KASKO (SCDW) i ubezpieczenie transgraniczne naliczane jest codziennie i stanowi część oficjalnego cennika BOKA CAR. Najemca wyraża zgodę i akceptuje fakt, że zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 10 € za „Usługę tankowania”, jeśli nie zwróci pojazdu do BOKA CAR z takim samym poziomem paliwa, jaki otrzymał;

e) podatki, cła i inne wydatki związane z wynajmem pojazdu oraz wszelkie koszty BOKA CAR, w tym honoraria adwokackie i odsetki za zwłokę poniesione w związku z pobieraniem jakichkolwiek płatności należnych w związku z tym wynajmem lub związanym z przejęciem pojazdu przez BOKA CAR;

f) wszelkie mandaty, kary, koszty sądowe i inne wydatki, nałożone lub mające zostać nałożone na BOKA CAR w związku z nielegalnym użytkowaniem pojazdu przez Najemcę. Najemca pokryje opłaty za parkowanie/kary drogowe lub opłaty za wjazd do centrum miasta. W tym ostatnim przypadku najemca lub dodatkowy kierowca wymieniony na pierwszej stronie umowy będzie w dalszym ciągu odpowiedzialny za wszelkie działania niezgodne z prawem;

g) Wszelkie wydatki z tytułu uszkodzeń pojazdu (do wpłaconej kaucji) lub wnętrza pojazdu, dolnej części pojazdu, typu lub uszkodzeń kół oraz ich naprawy/wymiany, wymiany szyby przedniej, wszystko w przypadku, gdy Najemca nie zamówił i nie zapłacił oferowaliśmy dodatkowe ubezpieczenie i wszystko zgodnie z regulaminem firmy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie nie obejmuje roszczeń do kwoty 500€

h) Dodatkowa opłata za dostarczenie lub zwrot pojazdu, a także opłata za jego zwrot w inne miejsce niż wskazane na przedniej stronie niniejszej umowy bez pisemnej zgody BOKA CAR. Opłata taka będzie określona w oficjalnym cenniku (taryfie) BOKA CAR.

i) Jeżeli klient zwróci samochód bardzo brudny w środku (wnętrze), klient zobowiązany jest zapłacić 50€ za sprzątanie

j) W przypadku pojawienia się nowych uszkodzeń pojazdu Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z firmą lub złożenia protokołu na policji.

 

4. WARUNKI KORZYSTANIA

Oczekuje się, że Najemca będzie dbał o pojazd i niezwłocznie poinformuje BOKA CAR, jeśli zauważy jakikolwiek problem z pojazdem. Jakakolwiek naprawa pojazdu przez Najemcę lub jakąkolwiek inną osobę jest zabroniona bez uprzedniej zgody BOKA CAR. Pieniądze, które Najemca zapłacił za olej lub naprawę pojazdu, zostaną zwrócone tylko za pisemną zgodą BOKA CAR i tylko w przypadku posiadania rachunku fiskalnego, jeśli badanie usterek w oficjalnym serwisie wykaże, że uszkodzenie/problem powstał z winy Najemcy, BOKA CAR nie ma obowiązku zwrotu pieniędzy. Zabrania się używania pojazdu do

a) do wynajęcia innym osobom;

b) do napędzania lub ciągnięcia jakiegokolwiek pojazdu, przyczepy lub innego przedmiotu;

c) uczestniczenia lub śledzenia Rajdów lub jakichkolwiek wydarzeń związanych ze sportami samochodowymi;

d) podnajmu przez najemcę osobie trzeciej;

e) w celach sprzecznych z prawem czarnogórskim;

f) gdy Najemca lub dodatkowy kierowca pojazdu znajduje się pod wpływem alkoholu, środków halucynacyjnych, narkotyków lub jakiejkolwiek innej substancji pogarszającej jego świadomość lub zdolność reagowania;

g) wbrew jakimkolwiek przepisom celnym, drogowym lub innym;

h) przez jakąkolwiek osobę trzecią inną niż najemca i dodatkowy kierowca;

i) do przenoszenia lub przenoszenia ciężkiego bagażu, materiałów łatwopalnych, rzeczy plamiących lub śmierdzących, narkotyków itp.;

j) w celu nielegalnego przewozu mieszkańców lub cudzoziemców lub dokonywania czynów nielegalnych.

Wszelkie ubezpieczenia nie są ważne w przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania.

 

5. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYNAJMU

Jeżeli Najemca pragnie przedłużyć okres najmu pojazdu, musi powiadomić o tym BOKA CAR na piśmie co najmniej 24 godziny przed końcem okresu najmu w celu uzyskania odpowiedniej pisemnej zgody. BOKA CAR nie gwarantuje możliwości przedłużenia wynajmu. Jeżeli Najemca tego nie uczyni i nie zwróci pojazdu zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej umowie, będzie ponosił odpowiedzialność cywilną i karną za nielegalne użytkowanie i posiadanie pojazdu.

 

6. ODSZKODOWANIE

Najemca wyraźnie zgadza się, że BOKA CAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Najemcę i osoby trzecie w okresie najmu i nie mogą być zgłaszane żadne roszczenia wobec BOKA CAR z powyższego powodu. Również bagaż nie jest objęty ubezpieczeniem i najemca odpowiada za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie mienia należącego do niego lub nie. BOKA CAR ponosi odpowiedzialność za wszelkie tego rodzaju straty, uszkodzenia itp. w momencie wynajmu lub po zwróceniu pojazdu do BOKA CAR. Również BOKA CAR nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy, jeżeli Najemca zwróci pojazd przed ustalonym terminem i godziną.

 

7. WYPADKI

W razie wypadku lub innego zdarzenia Najemca lub dodatkowy kierowca są zobowiązani do niezwłocznego podjęcia następujących działań:

  1. poinformować BOKA CAR bez ruszania pojazdu i bez opóźnień;
  2. powiadomić Policję, aby zbadała odpowiedzialność wobec osoby trzeciej i zapewniła opiekę każdemu poszkodowanemu. Bez oficjalnego raportu policyjnego wszelkie ubezpieczenia są nieważne;
  3. nie uznawać odpowiedzialności ani winy ani roszczeń osób trzecich w jakikolwiek sposób, bezpośredni lub pośredni;
  4. zanotować nazwiska i adresy naocznych świadków, a także nazwisko i pojazd kierowcy oraz dane pojazdu, z którym mógł zderzyć się wynajęty pojazd;
  5. jeśli to możliwe, sfotografuj miejsce wypadku i pojazdy biorące udział w wypadku;
  6. najemca musi wypełnić i podpisać raport z wypadku/kradzieży, wszystkie istotne dokumenty wymagane przez prawo i firmę ubezpieczeniową.

Wszystko to w ciągu 24 godzin i wspólnie z przedstawicielem BOKA CAR.

 

8. DANE OSOBISTE

Najemca wyraża zgodę na komputerowe przechowywanie jego danych osobowych. Jest ściśle uzgodnione, że BOKA CAR jest upoważniona do wykorzystania takich danych, gdy najemca w momencie wynajmu złoży nieprawidłowe oświadczenia lub naruszy warunki niniejszej umowy oraz do przekazania takich danych Władzom Krajowym w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub inne przestępstwo.

 

9. RÓŻNORODNY

Pojazd jest zawsze własnością BOKA CAR. Jest to umowa wyłącznie najmu. Najemca nie jest agentem BOKA CAR w żadnym wypadku i w żaden sposób. Najemca przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw innych niż określone w umowie. Podczas wynajmu każdy dodatkowy kierowca odpowiada solidarnie z najemcą. W przypadku podpisania umowy przez przedstawiciela najemcy, będzie on odpowiedzialny solidarnie z najemcą. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie inne wcześniejsze pisemne lub ustne umowy pomiędzy BOKA CAR a najemcą. BOKA CAR nie może zrzec się jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy nie są ważne, jeżeli nie zostały uzgodnione na piśmie. Najemca wyraża zgodę i akceptuje, że wszystkie powyższe obowiązują zarówno w przypadku pierwotnej umowy z BOKA CAR, jak i w każdym przypadku przedłużenia czasu wynajmu i/lub wymiany pojazdu. W przypadku rozbieżności pomiędzy kopiami a oryginałem niniejszej umowy, oryginał będący w posiadaniu BOKA CAR zawsze zastępuje oryginał. Umawiające się strony uznały i akceptują, że wszystkie warunki niniejszej umowy mają istotne znaczenie dla jej celów.

 

10. JURYSDYKCJA

Umowa podlega prawu czarnogórskiemu i wszelkie spory, które mogą wyniknąć pomiędzy BOKA CAR a najemcą w związku z niniejszą umową, będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Podgoricy w Czarnogórze.